Wet Werk en Zekerheid: aanzegverplichting

Met ingang van 1 januari 2015 kent het arbeidsrecht een nieuw wetsartikel namelijk over de aanzegverplichting voor werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Aanzegverplichting

Op grond van de wet (art. 7:668 BW) moet een werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaan informeren of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Dit moet schriftelijk en uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dan moeten de voorwaarden waaronder de werkgever wil voortzetten ook worden vermeld.

De aanzegverplichting bestaat niet in het geval:

  • Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, (bijv. bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project), of in het geval
  • De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

Voldoet de werkgever in het geheel niet aan de aanzegverplichting dan is een vergoeding verschuldigd gelijk aan één maand loon. Wordt de verplichting niet tijdig nagekomen dan is de vergoeding naar rato verschuldigd. De bevoegdheid van de werknemer om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen voor de vergoeding vervalt drie maanden na de dag waarop de verplichting tot aanzegging is ontstaan.

Voortzetting arbeidsovereenkomst van rechtswege

De arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd maar voor ten hoogste een jaar – en onder dezelfde voorwaarden – te zijn voortgezet indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, is voortgezet en de werkgever de aanzegverplichting niet is nagekomen. Bovendien is sprake van een voortgezette arbeidsovereenkomst bij voortzetting zonder tegenspraak.

Afwijking bij overeenkomst of CAO

Van de wettelijke aanzegverplichting kan door partijen niet worden afgeweken met een schriftelijke overeenkomst en ook niet bij CAO.

Inwerkingtreding

Het wetsartikel ten aanzien van de aanzegverplichting treedt in werking op 1 januari 2015. Het heeft onmiddellijke werking en geldt dus ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten vóór 1 januari 2015.

Advies: aanpassen personeelsregistratiesysteem

Het is raadzaam een personeelsregistratiesysteem bij te houden waaruit duidelijk wordt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt en wanneer de aanzegging dient te geschieden.

Het is mogelijk om bij aanvang van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in deze arbeidsovereenkomst op te nemen dat aan het einde de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet.

Gerelateerd

Mark Uilhoorn genomineerd voor: ‘beste arbeidsrecht artikel 2019’

Bagatel delicten: zonder toestemming meenemen van zaken van geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet.