De arbeidsongeschikte werknemer

Financiële risico’s

De kosten voor een langdurig zieke werknemer kunnen verspreid over een aantal jaren voor een werkgever oplopen tot ruim € 200.000,00. Deze kosten betreffen niet alleen het doorbetalen van het loon over een periode van 104 weken. Maar zien ook op het vervangen van de werknemer door het inhuren van een uitzendkracht en de kosten voor een arbodienst. Indirecte kosten spelen ook een rol, zoals de overwerkkosten van collega’s en uren die leidinggevenden besteden aan re-integratie en ziekteverzuim in het algemeen. Onderzoek van onder andere TNO toont aan dat de indirecte kosten voor verzuim ongeveer het dubbele zijn van de directe kosten.

Voor een deel kunt u als werkgever genoemde kosten verzekeren, bijvoorbeeld de kosten voor het doorbetalen van loon tijdens de periode van 104 weken, de zogenaamde ziekengeldverzekering. Na het verloop van deze 104 weken kan sprake zijn van instroom door een werknemer in de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze leidt voor u als werkgever wederom tot kosten in de vorm van een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie.

Complexe regelgeving

Naast de financiële risico’s die de arbeidsongeschiktheid van een werknemer met zich meebrengen, is de regelgeving rondom de arbeidsongeschikte werknemer complex. Zo krijgt u als werkgever te maken met het opzegverbod van de werknemer tijdens ziekte, de Wet Verbetering Poortwachter en het risico van een door het UWV op te leggen loonsanctie in het geval uw re-integratie-inspanningen niet toereikend worden geacht. Dit laatste kan zelfs 52 weken extra loondoorbetaling tot gevolg hebben.

Het is van belang dat u zich als werkgever bewust bent van het financiële aspect van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en begeleiding. Een bewuste aanpak rondom de aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een daling van de kosten. U kunt hierbij denken aan:

 • Een zorgvuldig re-integratietraject;
 • Het instellen van bezwaar dan wel (hoger) beroep tegen het besluit van het UWV en het verhalen van de loonkosten op het UWV;
 • Het bekorten van de loonsanctie;
 • Het verhalen van loonschade en re-integratiekosten op een aansprakelijke derde in het geval van een door uw werknemer overkomen ongeval;
 • De inzet van passende arbeid op detacheringsbasis;
 • Het aanvragen van een vervroegde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten); besparing op loondoorbetaling, re-integratiekosten en overige indirecte kosten;
 • Toezien op tijdige herbeoordeling door UWV. In sommige gevallen heeft een werknemer geen recht meer op een WGA-uitkering, in andere gevallen heeft een werknemer juist recht op een IVA-uitkering.
 • Bijhouden van een goede personeelsadministratie van indiensttreding, ziekmelding en uitdiensttreding;
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie in verband met dossiervorming voor aanspraken over beroepsrisico’s en als basis voor verzuimbeleid;
 • Het gebruik van de no-riskpolis waardoor werknemers bij ziekte terugvallen op een uitkering ingevolge de Ziektewet,
 • Het laten doorlichten van uw re-integratie-activiteiten.

Advies en ondersteuning

Met name vanwege de complexiteit en de financiële risico’s die u als werkgever kunt lopen is het van belang dat u zich hierin deskundig laat ondersteunen. Ik ben bekend met de problematiek rondom de zieke werknemer en kan samen met u zoeken naar de juiste oplossing. De eigen juridische kennis wordt op het gebied van re- integratie eerste en tweede spoor aangevuld met de deskundigheid van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, ergonoom en casemanagers met wie ik nauw samenwerk. Uiteraard kan dat ook in samenwerking met uw eigen deskundigen.